Q кодове

Q кодовете са три буквени съкращения, започващи с буквата Q. Използват се най-често при радио телеграфията (а понякога и при радио телефонията) под формата на въпрос (когато след кода се предаде въпросителен знак) или на отговор/информиране. Списък с Q кодовете може да намерите на тази страница в няколко езика. За съжаление няма български. Тук ще изведа някои от по-популярните.

Q кодвъпросотговор
QRAкакво е името на станцията виимето на станцията ми е ...
QRBкакво е разтоянието между станциите ниразтоянието между станциите ни е ... км
QRGкаква е честотата мичестотата ви е ...
QRHмени ли се честотата мичестотата ви се мени
QRIкакъв е тонът на предаването митонът на предаването ви е ...
(1=добър, 2=променлив, 3=лош)
QRJслаб ли е сигналът мисигналът ви е слаб
QRKкаква е разбираемостта мивашата разбираемост е ...
(1=лоша - 5=перфектна)
QRLзает ли сизает съм
QRMима ли смущения от други станцииима смущения от други станции ...
(1=без смущения - 5=много смущения)
QRNима ли атмосферни смущенияима атмосферни смущения ...
(1=без смущения - 5=много смущения)
QROда увелича ли мощността на предаванеувеличи мощността на предаване
QRPда намаля ли мощността на предаваненамали мощността на предаване
QRTда прекратя ли предаванетопрекрати предаването
QSAкаква е силата на сигнала мисилата на сигнала ви е ...
(1=много слаб - 5=много добър)
QSLможете ли да потвърдите приеманетопотвърждавам приемането
QTHкакво е географското ви местонахождениеместонахождението м ие ...
QTRколко е часътчасът е ...